قدم اول : شناخت اعداد کوانتومی

n = عدد کوانتومی اصلی

نشان دهنده : لایه اصلی , تعداد زیر لایه ها , سطح انرژی لایه ها , اندازه اوربیتال ها

n = از 1 تا حداکثر 7


پیدا کردن تعداد اوربیتال و الکترون در لایه اصلی

تعداد اوربیتال در لایه اصلی = n2

تعداد الکترون در لایه اصلی = 2n2


L= عدد کوانتومی اوربیتالی

نشان دهنده : زیر لایه , شکل اوریتال , تعداد اوربیتال

L = 0 ... n-1

(یعنی L از صفر شروع میشه تا n-1 )

0=s
1=p
2=d
3=f


پیدا کردن تعداد اوربیتال و الکترون در زیر لایه

تعداد اوربیتال در هر زیر لایه = 2L+1

تعداد الکترون در هر زیر لایه = 4L+2


ml = عدد کوانتومی مغناطیسی

نشان دهنده : جهت اوربیتال در فضا


قدم دوم : شناخت دوره و روش تعیین آن

دوره = به هر ردیف افقی از چپ به راست یک دوره یا تناوب گفته میشود

دوره در آرایش الکترونی = بزرگترین n در آرایش الکترونی


برای نوشتن آرایش الکترونی عناصر با عدد اتمی بالا (زیاد) باید عدد اتمی گاز نجیب در

دوره قبل رو از عدد اتمی عنصر مورد نظر کم کنید تا نوشتن آرایش لایه ظرفیت راحت تر

بشه.

گازهای نجیب :

2He

10Ne

18Ar

36Kr

54Xe

86Rn


دوره = شماره گاز نجیب +1

جدول تناوبی 7 دوره دارد :

دوره اول 1s

دوره دوم 2s 2p

دوره سوم 3s 3p

دوره چهارم
4s 3d 4p

دوره پنجم
5s 4d 4p

دوره ششم
6s 4f 5d 6p

دوره هفتم ناقص (کاری باهاش نداریم)

>>> به پر شدن اوربیتالها بعد از دوره سوم دقت کنید.


قدم سوم : نوشتن آرایش الکترونی


ترتیب پرشدن زیر لایه ها بر اساس پایداری = ... 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s

ترتیب نوشتن بر اساس سطح انرژی = 1s , 2s 2p , 3s 3p 3d , 4s 4p 4d 4f


- وقتی عدد اتمی عنصر مورد نظر رو از عدد اتمی گاز نجیب در دوره قبل کم کردین عدد بدست

اومده میشه تعداد الکترون لایه ظرفیت.

که اون رو بعد از پیدا کردن دوره عنصر اصلی و در نظر گرفتن لایه های هر دوره طبق چیزایی که

بالا نوشتم در زیر لایه قرار میدین و به این ترتیب آرایش الکترونی لایه ظرفیت بدست میاد.

الف) تعیین موقعیت عناصر اصلی:


به آرایش الکترونی nsx ( دسته S) و nsx npy (دسته p ) ختم میشوند:


تناوب: برابر n میباشد

گروه: برابر تعداد الکترون های لایه ظرفیت میباشد ( x یا x+y )


x+y (دسته p)
X(دسته s)
الکترون های اوربیتال sیا اوربیتال های p
روش آیوپاک
8
7
6
5
4
3
2
1
شماره گروه
10 + (x+y)

18
17
16
15
14
13
2
1
VIIIA
VIIA VIA VA IVA IIIA
IIA
IA
شماره گروه
روش آمریکایی

ب)تعیین موقعیت عناصر واسطه خارجی:


به آرایش الکترونی nsx (n-1)dy (دسته d ) ختم میشوند:


تناوب: برابر n میباشد


گروه: برابر تعداد الکترون های اوربیتال های d و s میباشد (x+y )12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
x+y
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
شماره گروه روش آیوپاک
IIB
IB
VIIIB
VIIB VIB VB IVB IIIB شماره گروه روش آمریکاییتعیین ظرفیت عنصر :


ظرفیت مثبت :

تعداد الکترونی که یک اتم فلز یا نافلز می تواند از دست بدهد و یا با عناصر

دیگر به اشتراک بگذارد ( تعداد الکترون های لایه ظرفیت )


ظرفیت منفی :


نافلزات علاوه بر ظرفیت مثبت دارای ظرفیت منفی نیز می باشند ، تعداد

الکترونی که یک اتم نافلزمی گیرد تا به آرایش گاز نجیب بعد از خود برسد.

( به تعداد الکترون های منفرد در لایه ظرفیت نافلز)7
6
5
4
3
2
1
شماره گروه اصلی
VIIA
VIA
VA
IVA
IIIA
IIA
IA

7+
1-
6+
2-
5+
3-
4+
4-
3+
-
2+
-
1+
-
ظرفیت مثبت
ظرفیت منفی
ظرفیت مثبت
به تعداد الکترون های لایه ظرفیت
ظرفیت منفی
به تعداد الکترون های منفرد در لایه ظرفیت