پوسیدگی باکتریایی ریشه
Pectobacterium carotovorum
به گیاهان زیادی حمله می کند و میزبانهای زیادی دارد.به بافت آوندی ریشه و دمبرگ حمله کرده و باعث پوسیگی می شود.