close
تبلیغات در اینترنت
خرید دامنه
فیلم آموزشی مولکول متان

هــــــــــــدف
فیلم آموزشی مولکول متان

فیلم آموزشی مولکول متان

چهارشنبه 30 فروردين 1391

مولکول متان
توضیحات:
متان (CH4) یک ترکیب کووالانسی مولکولی است که در آن هر اتم کربن با چهار پیوند یگانه به چهار اتم هیدروژن پیوند دارد . اطراف اتم کربن چهار قلمرو الکترونی است و بنابراین شکل هندسی آن چهاروجهی منتظم میباشد.