close
تبلیغات در اینترنت
خرید دامنه
فیلم آموزشی سزیم کلرید

هــــــــــــدف
فیلم آموزشی سزیم کلرید

فیلم آموزشی سزیم کلرید

چهارشنبه 30 فروردين 1391

سزیم کلرید
توضیحات:
سزیم کلرید ( CsCl) یک ترکیب یونی است که در آن کاتیونهای سزیم و آنیونهای کلرید در کنار یکدیگر قرار گرفته و شبکه بلوری ایجاد کرده اند . این شبکه بلوری مانند شبکه بلوری سدیم کلرید مکعبی شکل است .