close
تبلیغات در اینترنت
خرید دامنه
فیلم آموزشی انحلال نمک طعام در آب

هــــــــــــدف
فیلم آموزشی انحلال نمک طعام در آب

فیلم آموزشی انحلال نمک طعام در آب

چهارشنبه 30 فروردين 1391

انحلال نمک طعام در آب
توضیحات:
مولکولهای قطبی آب ، از سر مخالف اطراف یونهای مثبت و منفی سدیم کلرید را گرفته و انها را از یکدیگر جدا می کنند .