close
تبلیغات در اینترنت
خرید دامنه
فیلم آموزشی واکنش دهنده محدودکننده

هــــــــــــدف
فیلم آموزشی واکنش دهنده محدودکننده

واکنش دهنده محدودکننده

چهارشنبه 30 فروردين 1391

واکنش دهنده محدودکننده
توضیحات:
واکنش دهنده ای که زودتر از دیگر واکنشدهنده ها تمام شده و موجب توقف واکنش می شود را واکنش دهنده محدود کننده می گویند ( ماده قرمز )
واکنش دهنده ای که مقداری از ان باقی مانده و در واکنش مصرف نمی شود را واکنش دهنده اضافی می گویند ( ماده آبی )