close
تبلیغات در اینترنت
خرید دامنه
فیلم آموزشی کاتالیزگر جذب سطحی

هــــــــــــدف
فیلم آموزشی کاتالیزگر جذب سطحی

فیلم آموزشی کاتالیزگر جذب سطحی

چهارشنبه 30 فروردين 1391

کاتالیزگر جذب سطحی
توضیحات:
در این نوع کاتالیزگر ، واکنش دهنده ها جذب سطح کاتالیزگر شده و با هم واکنش می دهند و سپس فراورده ها از سطح کاتالیزگر جدا می شوند . در واقع پیچیده فعال در سطح کاتالیزگر تشکیل می شود .